ODPADY

Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aplikácia nasledovných vykonávacích predpisov:

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Poskytované služby v oblasti odpadového hospodárstva obsahujú aj nasledovné činnosti: