SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA výrobcu vyhradeného výrobku

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., §27, na základe splnomocnenia zodpovedáme za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.